Menu

Plateia

CGS_Plateia

Plateia to profesjonalne oprogramowanie przeznaczone do projektowania nowych i rekonstrukcji istniejących dróg wszystkich kategorii od autostrad po drogi miejskie. Program daje możliwość pracy nad różnego rodzaju projektami drogowymi poprzez zastosowanie prostych narzędzi. Oferuje szeroką gamę funkcji, od podstawowych poleceń po projektowanie detali, od wprowadzania danych powierzchni po wydruk i tworzenie modeli 3D. Pozwala pracować szybko i w pełni kontrolować wszystkie działania.

Poza swoją prostotą, wydajnością i niezawodnością Plateia wspiera inżyniera w przygotowaniu profesjonalnych rysunków i dokumentacji technicznej, a w tym oblicza objętości mas ziemnych oraz przeprowadza analizy: przejezdności pojazdów, widoczności i spływu wody.

Plateia we współpracy z Ferrovia pozwala na pełną integrację projektów międzybranżowych, w których trzeba jednocześnie opracować koncepcję drogi jak i torowiska. Pozwala swobodnie projektować chociażby przejazdy drogowe przez szlaki kolejowe.

Aktualną wersją oprogramowania jest Plateia Ultimate 4D 2017, która jest przystosowana do projektowania zgodnie z ideą BIM. Oprogramowanie działa na platformach:

 • Autodesk AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D w wersjach 2017-2013,
 • BricsCAD V16-V13.

Zalety i korzyści programu

 • Wsparcie krajowych standardów projektowych w zakresie:
  • klasy drogi, prędkości projektowej i miarodajnej,
  • parametrów krytycznych dla elementów,
  • obliczeń przechyłek i poszerzeń,
  • krajowych oznakowań pionowych i poziomych.
 • Sprawdzony – Używany w wielu krajach do projektowania nie tylko miejskich dróg i skrzyżowań, ale również do licznych rekonstrukcji i dużych projektów autostrad.
 • Łatwy do nauki i w użyciu – Dobrze rozplanowane menu pozwala na szybką naukę dla początkujących, podczas gdy wstążka i paski narzędzi usprawnią pracę doświadczonych użytkowników.
 • Kompatybilny – Plateia jest doskonałym uzupełnieniem programu AutoCAD Civil 3D. Łączy się z cyfrowym modelem terenu Civil 3D DTM oraz transferuje geometrię drogi w obie strony. Interfejs LandXML jest używany do komunikacji z innymi programami.
 •  Elastyczny – Kilka stopni automatyzacji pozwala użytkownikowi zachować pełną kontrolę nad procesem projektowania przy zachowaniu wzajemnych zależności pomiędzy elementami.
 • Zautomatyzowany – Koncepcja „Projektuj w jednym, rysuj w wielu” pozwala na szybkie generowanie przekrojów poprzecznych.
 • Kompleksowy – Narzędzia są użyteczne zarówno przy projekcie wstępnym,jak i przy projektowaniu detali.
 • Zwiększa szybkość i skuteczność:
  • wykonuj czasochłonne i powtarzające się operacje szybciej,
  • szybki i dokładny transfer danych pomiędzy planem sytuacyjnym,
  • profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi.
 • Użyj jednego produktu do wszystkich etapów procesu projektowania:
  • zacznij od wstawienia danych powierzchni, rastrów, obrazów itd.,
  • przejdź przez wszystkie fazy projektowania / rysowania,
  • projektuj skrzyżowania i ronda,
  • przeprowadź rozmaite analizy,
  • zakończ przygotowując arkusze do wydruku lub model 3D.

Moduły

Plateia 2017 - Cyfrowy model terenuCyfrowy model terenu
Narzędzia do tworzenia powierzchni są zawarte w oprogramowaniu CGS plus do wygenerowania szczegółów cyfrowego modelu terenu (DTM) opierających się na szczegółowych badaniach albo innych danych wejściowych: dodatkowe pliki danych pomiarowych, linie podziału, bloki itd.

 

Plateia 2017 - SkalowanieSkalowanie
Tworzenie złożonych przebiegów ze zróżnicowanymi warunkami przekrojów daje użytkownikom możliwość zabezpieczenia różnych scenariuszy projektowych i wymagań geometrycznych dla różnego rodzaju projektów drogowych, począwszy od prostego projektowania dróg leśnych skończywszy na kompleksowym projektowaniu geometrii skrzyżowań. Ponadto tworzenie projektów przystanków, parkingów, platform, dróg, torowisk, kanałów rzecznych i innych elementów jest teraz dużo prostsze i szybsze dzięki licznym funkcjonalnościom programów CGS plus.

 

Plateia 2017 - Geometria drogiNarzędzie projektowania geometrii drogi
Plateia oferuje szeroką gamę zaawansowanych narzędzi osiowania, projektowania geometrii profilu oraz zaawansowanej edycji projektu. Zawiera projektowanie P(V)I, tworzenie osi na podstawie istniejących polilinii lub ostatecznie tworzenie najlepiej pasującej osi opartej na istniejących danych linii środkowej drogi lub współrzędnych krawędzi jezdni. Kompleksowym narzędziem do definiowania profilu i edycji drogi jest także policzenie przewyższenia. Plateia obsługuje kilka definicji przechyłek i opcji punktów obrotu według różnych europejskich standardów projektowania jezdni. Liczba etykiet osi drogi według różnych norm krajowych daje elastyczność obejmującą szeroki zakres wymagań użytkowników.

 

Plateia 2017 - Skrzyżowania i rondaSkrzyżowania i ronda
Automatyczne projektowanie skrzyżowań i rond oparte na istniejącej geometrii drogi wyznaczonej przez wcześniejsze osiowanie, profile i przechyłki. Funkcja trójwymiarowego skrzyżowania automatycznie dopasowuje profil drogi i wszystkie jego parametry aby korespondowały z założeniami projektowanego skrzyżowania. Automatyczne wyniki projektowania dopasowują typ geometrii (X albo T). Użyj trybu grading/Surface aby dostosować model 3D, a następnie dzięki opcji automatycznej aktualizacji podczas zmian linii trasowania.

 

Plateia 2017 - Model powierzchni 3DModel powierzchni 3D i trójwymiarowy model nawierzchni jezdni
Model 3D może być tworzony jako trójwymiarowy model powierzchni albo jako model przestrzenny 3D. Model powierzchniowy może być automatycznie wygenerowany z krawędzi pomiędzy droga 3D a terenem albo może zostać zaprojektowany za pomocą funkcji sortujących. Model 3D jest tworzony na podstawie powierzchni przekroju gdzie jako rozszerzenie można wprowadzić materiały i inne wielkości. Jako bryły 3D można również projektować tunele, mosty i wiele innych obiektów inżynierskich. Elementy stale mogą być wygenerowane z łuków i krzywych przejściowych. Wszystkie modele można także wyeksportować do Navisworks oraz Infraworks dzięki czemu projekt może być wykorzystany z zastosowaniem przepływu informacji technologii BIM.

 

Plateia 2017 - Projektowanie i edycja przekrojówProjektowanie i edycja przekrojów
Możliwości programu dają niemal nieograniczone możliwości projektowania i edytowania przekrojów na wiele sposobów bez prawie żadnych geometrycznych ograniczeń aż do finalnego etapu projektu. Użytkownik może swobodnie dodawać wiele przebiegów w jednym przekroju. Daje to kontrolę nad geometrią drogi i związanych z nią innych obiektów infrastruktury drogowej jakich twój projekt wymaga.

 

Plateia 2017 - Wykonywanie przedmiarówWykonywanie przedmiarów
Plateia liczy ilość materiału użytego w procesie inwestycyjnym a także dzięki narzędziom eksportu danych umożliwia dokonanie szczegółowych przedmiarów prac. Daje również użytkownikom możliwość linkowania danych materiału do rysunku wraz z pełną bazą danych dotyczącą kosztów. Plateia wspiera również szybkie przeliczanie obliczeń w zależności od zmian nanoszonych na projekcie.

 

Plateia 2017 - Odbudowa i renowacja drógOdbudowa i renowacja dróg
Funkcje rekonstrukcji i renowacji dróg oferują potężne narzędzia analizy spadków dla najlepszego dopasowania wyrównania i stworzenia profilu na podstawie istniejących danych obrzeży lub osi drogi. Umożliwia to precyzyjny widok profilu dla istniejących i nowych nachyleń drogi wraz z obliczeniami ilości materiałów nawierzchni.

 

Plateia 2017 - Oznakowanie drogoweOznakowanie drogowe
Oznakowanie drogowe jako osobna funkcja jest zawarte w programach CGS Plateia Ultimate 4D oraz Plateia Professional 3D. Zapewnia użytkownikom wszystko co niezbędne do projektowania, edycji i wizualizacji 3D znaków drogowych, znaków poziomych lub znaków na bramach. Program zawiera liczne biblioteki krajowe znacząco ułatwiając pracę projektantom.

 

Moduł „Sytuacja” pozwala na tworzenie planów sytuacyjnych z przeznaczenie dla projektów drogowych oraz inżynierii lądowej i wodnej. Plany wykonane w tym module to inteligentne rysunki (punkty z atrybutami, linki do atrybutów itp.) w których zawarte są wszystkie dane niezbędne w dalszym procesie projektowania.

Moduł zawiera narzędzia do wprowadzania danych wejściowych i szkicowania w widoku planu:

 • manipulacja punktami pomiarowymi i ich połączeniami,
 • wstawianie i edycja symboli topograficznych i innych,
 • menedżer rastrów,
 • kreskowanie skarp,
 • konwersje 2D na 3D,
 • obliczenia i interpolacje,
 • wymiarowanie i przetwarzanie widoku planu,
 • przygotowanie arkuszy do wydruku.

Moduł „Osie” używany jest do projektowania geometrii poziomej korytarza drogowego. Podstawą do projektowania są dane stworzone w module Sytuacja oraz zeskanowane mapy lub zdjęcia satelitarne. W jednym projekcie można pracować na kilku osiach, gdzie dla każdej można przypisać kategorię drogi. Plateia automatycznie będzie weryfikować tworzoną geometrie w oparciu o odpowiednie kryteria.

Moduł służy do geometrii linii trasowania:

 • projektowanie i edycja linii trasowania 3 metodami,
 • tworzenie linii trasowania najlepiej dopasowanej do punktów pomiarowych, automatyczne generowanie stycznych, łuków i krzywych przejściowych,
 • tworzenie osi poprzecznych wieloma sposobami,
 • etykietowanie,
 • nanoszenie przekrojów na 3D,
 • transfer punktów/ linii z przekrojów na sytuację lub 3D,
 • pozioma linia trasowania – narzędzia dodatkowe,
 • pozioma analiza widoczności.

Moduł „Profil podłużny” służy do tworzenia profilu terenu oraz projektowania niwelety drogi. Używając narzędzi z tego moduły w dowolnym momencie projektant może edytować parametry stycznych i łuków niwelety. Pod profilem wyświetlane są tabele danych, które mogą zawierać oprócz informacji o geometrii pionowej i poziomej trasy również informacje o pochyleniu poprzecznym, czy poszerzeniach.

Moduł dedykowany do projektowania profili drogowych

 • generowanie i projektowanie niwelety dróg,
 • obliczanie i edycja przechyłek,
 • pionowa analiza widoczności,
 • analiza spływu wody,
 • wykresy objętości mas ziemnych,
 • dostosowywanie rubryk tabeli profilu,
 • narzędzia do rysowania i wstawiania elementów geometrii, linii wymiarowych itd.,
 • przygotowywanie widoków profili do wydruku.

Moduł „Przekroje poprzeczne” oferuje interaktywną i automatyczną możliwość tworzenia przekrojów poprzecznych i obliczeń objętości. Umożliwia ręczne bądź automatyczne obliczanie wykopów, nasypów oraz materiałów drogi. Dodatkowe narzędzia umożliwiają łatwe wymiarowanie przekroju, określania pochyleń, rzędnych czy wymiarów poszczególnych elementów.

Moduł jest dedykowany do projektowania i przetwarzania przekrojów poprzecznych:

 • rysowanie przekrojów terenu i konstrukcji drogi,
 • proste projektowanie przekrojów poprzecznych z rozmaitych elementów (skarpa, pobocze, rów, drenaż, warstwa mrozoodporna, chodnik),
 • edycja, etykietowanie, wymiarowanie przekrojów poprzecznych,
 • narzędzia do definiowania i edytowania typowych przekrojów poprzecznych,
 • obliczanie objętości robót ziemnych,
 • narzędzia do przetwarzania (dodawania bloków, wymiarowanie, pokazywanie przekrojów),
 • przygotowanie arkuszy do wydruku.

Moduł „Trajektoria ruchu” oblicza i pokazuje na rysunku ścieżki ruchu pojazdów zarówno dla geometrii poziomej jak i pionowej. Umożliwia w ten sposób sprawdzenie przejezdności projektowanych rond i skrzyżowań, ale również wjazdów do podziemnych parkingów, garaży itp. obiektów. Program umożliwia animację przejazdu pojazdu z wybraną prędkością, umieszczenie wizerunków pojazdu w wybranych miejscach, dodanie do projektu linii ścieżek poszczególnych kół, linii obrysu pojazdu, obszaru jaki zajmuje pojazd oraz generację raportu kąta skrętu kół przednich. Moduł zawiera bazę danych podstawowych pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy), która może być dowolnie edytowana i rozbudowywana przez użytkownika.

Moduł „Inżynieria ruchu” przeznaczony do projektowania oznakowania drogi, skrzyżowań i analizy przejezdności:

 • rysowanie, edytowanie i raportowanie pionowych znaków drogowych,
 • projektowanie oznakowania poziomego (zebra, linie segregacyjne, trójkąty ostrzegawcze, wysepki trójkątne i inne),
 • projektowanie rond i wysepek,
 • krzywe koszowe,
 • zatoki autobusowe.

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.
Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)