Menu

Audyt legalności oprogramowania

Audyty oprogramowania stanowią standardowy element procesu zarządzania składnikami majątku organizacji i adresowane są do szerokiej grupy klientów – zarówno firm, instytucji jak i osób prywatnych.

Profesjonalny i skuteczny audyt to nie tylko inwentaryzacja (raport) zainstalowanych aplikacji, ale również szereg innych ważnych elementów. Jednym z nich jest sprawdzenie czy nabywca właściwie dokonał rejestracji oprogramowania i w efekcie nabył pełne prawa do ich legalnego użytkowania. Innym, ważnym elementem jest interpretacja skomplikowanych umów licencyjnych (tzw. Audyt Licencji) i przekazanie informacji na temat możliwości jakie daje umowa licencyjna, aktywna subskrypcja.

Dokładnej analizie poddajemy nie tylko standardowe umowy licencyjne, ale również umowy o niestandardowym charakterze (umowy o ograniczonych uprawnieniach licencjobiorcy, niestandardowe modele dystrybucyjne, itp.).

Kolejną korzyścią jest analiza jakościowa i ilościowa, czyli: zgodność posiadanych wersji oprogramowania i efektywność wykorzystania posiadanego oprogramowania.

Korzyści z przeprowadzenia audytu to m.in.:

 • pełna informacja na temat posiadanych licencji i używanego oprogramowania, uporządkowane zasobów,
 • wzrost bezpieczeństwa informatycznego firmy poprzez ograniczenie procesu nieświadomego nielegalnego użytkowania oprogramowania,
 • lepsze wykorzystanie oprogramowania i optymalizacja kosztów oprogramowania,
 • zwiększenie świadomości legalnego użytkowania oprogramowania wśród pracowników,
 • lepsza kontrola nad ilością zainstalowanego oprogramowania,
 • lepsza kontrola nad lokalizacją zainstalowanego oprogramowania – przypisanie konkretnej licencji do użytkownika,
 • Certyfikat Legalności Oprogramowania wystawiany przez Autodesk – potwierdzenie, że narzędzia Autodesk są wykorzystywane zgodnie z posiadanymi licencjami – ważne 1 rok,
 • możliwość powoływania się na Certyfikat Legalności Oprogramowania Autodesk przy promocji firmy, negocjacjach, przetargach, zawieraniu umów,
 • podniesienie i ochrona wizerunku firmy w oczach klientów, kooperantów, pracowników,
 • zwiększenie wiarygodności firmy w oczach organów kontrolujących ze względu na posiadany certyfikat,
 • skrócenie czasu ewentualnych kontroli.

Skutecznie przeprowadzony audyt legalności oprogramowania dostarcza konkretne wskazówki jak najsprawniej zarządzać zasobami oraz zapewnia prestiż i spokojny sen zarządu.

Audyt przeprowadzany jest przez firmę Aplikom Sp. z o.o., która jest Akredytowanym Audytorem Programu Autodesk SAM Channel Program. Audytowaniu podlega każdy komputer, który jest użytkowany przez Organizację Audytowaną.audyt_autodesk

Zakres audytu:

 1. ustalenie: zakresu audytu, terminów, narzędzi potrzebnych do wykonania audytu, osób odpowiedzialnych za współpracę,
 2. skanowanie komputerów,
 3. weryfikację dowodów zakupu oprogramowania,
 4. porównanie wyników skanowania z rejestrem oprogramowania prowadzonym przez Organizację Audytowaną lub rejestrem stworzonym podczas audytu na podstawie dowodów zakupu, bądź innych dokumentów potwierdzających nabycie licencji na oprogramowanie,
 5. porównanie wyników audytu z wykazem licencji zarejestrowanych przez Organizację Audytowaną w bazach rejestracyjnych Autodesk. Autodesk przesyła wyciąg z baz na adres mailowy wskazany w formularzu „Wniosek o sporządzenie wykazu licencji”,
 6. weryfikację poprawności rejestracji oprogramowania,
 7. wnioskowanie o dokonanie stosownych korekt rejestracji oprogramowania w bazach Autodesk za pośrednictwem formularza „Zgłoszenie zmian w nazwie-adresie licencjobiorcy”,
 8. szkolenie z zakresu zarządzania licencjami Autodesk oraz udostępnienie materiałów Autodesk’owych.

Pierwszy raport z audytu zawiera:

 1. informacje: data skanowania, nazwa komputera, IP, MAC, system operacyjny, nazwa aplikacji, wersja aplikacji, numer seryjny licencji;
 2. podsumowanie: ogólna liczba instalacji danego oprogramowania w ramach danej wersji, liczba zakupionych licencji, liczba braków/nadwyżek;
 3. wskazówki: dotyczące zalegalizowania oprogramowania Autodesk (odinstalowanie, zakup, poprawne zarejestrowanie, transfer licencji itp.);
 4. termin wykonania czynności legalizacyjnych – 90 dni od dnia przekazania raportu.

Drugi raport z audytu (ostateczny) zawiera:

 1. informacje zawarte w I Raporcie z audytu,
 2. wskazówki dotyczące dalszego nadzoru nad licencjonowaniem aplikacji (Zarządzanie Kapitałem Oprogramowania).

Dokumentacja z audytu:

 1. Autodesk będzie uprawniony do wglądu wyłącznie w dokumentację z audytu dotyczącą Organizacji Audytowanej, która występuje o wydanie certyfikatu. Taka dokumentacja zostanie udostępniona Autodesk przez Audytora w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
 2. Dokumentacja z audytu dotycząca Organizacji Audytowanej, która występuje o wydanie certyfikatu legalności musi być przechowywany przez Audytora w ciągu 12 miesięcy od daty wystąpienia o wydanie certyfikatu.

Zapraszamy do kontaktu.