Menu

Czy inżynieria lądowa i wodna jest na wymarciu? Szanse i zagrożenia dla sektora.

Reguły gry się zmieniają

W miarę jak władze publiczne w Wielkiej Brytanii i na całym świecie zaczynają wymagać BIM, staje się jasne, że inżynieria lądowa i wodna oparta na modelach przyjęła się na dobre. Sektor ten musi w końcu uświadomić sobie, że jeśli ma się rozwijać, to musi postawić na BIM w projektach infrastrukturalnych. Czas już zapytać, jakie są skutki nie podejmowania decyzji? A jakie szanse stoją przed tymi, którzy zdecydują się na innowacje?

infrabim-artykul-1

Czy grozi nam wymarcie?

Globalny łańcuch zaopatrzenia budownictwa musi stać się gotowy na BIM, aby dostosować się do ciągle rosnącej liczby zaleceń i wymagań BIM z sektora publicznego – bo w przeciwnym razie grozi mu utrata szans na zdobywanie zleceń.

 • Dyrektywa w sprawie Zamówień Publicznych Unii Europejskiej z 2014 r. zachęcała wszystkie państwa członkowskie do przyjęcia BIM w celu zwiększenia wartości w projektach publicznych
 • Brytyjski nakaz stosowania BIM wejdzie w życie na wiosnę 2016 r., obejmując wszystkie centralnie finansowane projekty publiczne w Anglii
 • Francja mianowała kierownictwo Budownictwa Cyfrowego w ramach Ministerstwa Budownictwa Mieszkaniowego i ogłosiła Narodowy Plan Cyfryzacji, obejmujący promowanie BIM
 • Niemiecka Komisja Reformy Budownictwa ustanowiła Grupę Roboczą BIM w celu opracowania strategii BIM dla Niemiec i zwiększenia adopcji BIM w projektach
 • Austria opublikowała Narodową Normę BIM

infrabim-artykul-2Właściciele infrastruktury w Europie poddawani są rosnącemu naciskowi na lepszą konserwację i ulepszanie ich aktywów. BIM może pomóc sprostać tym wyzwaniom dzięki dużej liczbie aktualnie realizowanych projektów pilotażowych i trwającym staraniom w kierunku zdefiniowania danych BIM:

 • Brytyjska Agencja Środowiska (EA – Environment Agency) określa wymagania w zakresie danych BIM dla swojego łańcucha zaopatrzenia w trakcie całego okresu realizacji projektu. Robi to, aby móc potwierdzić, że postępy są zgodne z planem, oraz zapewnić zbieranie dokładniejszych i lepszych informacji do sprawnego zarządzania aktywami.
 • Departament Autostrad w Anglii prowadzi określoną liczbę projektów pilotażowych BIM, aby poprawić koordynację procesów projektowych, współpracę zespołów, zaangażowanie interesariuszy i realizację projektu. Wynikająca z tego lepsza struktura i jakość informacji może z kolei rozwinąć możliwości zarządzania aktywami.
 • Zarząd Dróg w Finlandii zalecił, by dane dostarczane przez łańcuch zaopatrzenia były podawane w formacie LandXML InfraModel 3 (strukturyzowany format danych dla inżynierii lądowej i wodnej) w celu rozszerzenia ewidencji danych o aktywach.
 • Szwedzkie i holenderskie agencje transportowe (Trafikverket i Rijkswaterstaat) zainicjowały finansowany przez Komisję Europejską projekt ‘V-Con’ dotyczący BIM w standaryzacji i realizacji dróg.

Ważne jest, by uświadomić sobie, że te wymagania sektora publicznego nie są prostymi przedsięwzięciami, którymi można zająć się „w ostatniej chwili”. Wdrożenie wytycznych i zmiana procedur organizacyjnych wymaga planowania, nakładów inwestycyjnych i cierpliwości. Dla przykładu, brytyjskie wytyczne dla BIM Poziomu 2 wsparte są przez osiem dokumentów z wytycznymi, które obejmują takie aspekty, jak:

 • Realizacja inwestycji przy pomocy BIM
 • Zarządzanie danymi operacyjnymi
 • Implikacje komercyjne BIM
 • Format wymiany danych
 • Gotowość akcjonariuszy
 • Implikacje BIM dla bezpieczeństwa

Co oznacza wymóg stosowania BIM dla Twojej firmy?

Oczywiste jest, że jeśli Twoja firma ma zamiar na przykład zdobywać wiele projektów rządowych, to musi ona być zgodna z Poziomem 2 BIM. Kluczową rzeczą jest tu jednak fakt, że zalecenie rządowe jest katalizatorem dla branży jako całości, skłaniającym ją do modernizacji i udoskonalenia jej procesów, a także podniesienia jakości i efektywności. Coraz więcej prywatnych klientów wymaga także BIM przy swoich projektach. Wdrożenie BIM da więc możliwość składania ofert i wygrywania przetargów zawsze i wszędzie tam, gdzie publiczni lub prywatnie klienci wymagają BIM. Alternatywą jest konkurowanie na ciągle zmniejszającym się rynku projektów bez BIM.

Na całym świecie liczba właścicieli inwestycji wymagających stosowania BIM także rośnie.

39% generalnych wykonawców twierdzi, że deweloperzy często lub zawsze wymagają BIM (źródło: McGraw Hill Construction, 2013). Co więcej, niezależnie od wymogu BIM przez klientów, w branży istnieje silna tendencja do przyjmowania BIM w celu uzyskania korzyści podczas projektowania i budowy, a także utrzymaniu nieruchomości. Z tego powodu BIM wdrażany jest na poziomie firmy, zespołu projektowego, a także właściciela lub administratora. Technologie dla sektora budowlanego są zwykle zrozumiałe, ale jak wyglądają szanse w sektorze inżynierii lądowej i wodnej?

Trendy branżowe: szybkie przyjęcie BIM

W takiej sytuacji, coraz więcej firm z sektora inżynierii lądowej i wodnej ucieka się do BIM, aby zyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć wydajność. Liczne badania i ankiety dokumentują szybkie przyjmowanie BIM w projektach infrastrukturalnych na całym świecie.

infrabim-artykul-3Źródło: McGraw Hill Construction, 2012

Czym jest BIM dla infrastruktury?

BIM to proces planowania, projektowania, budowania infrastruktury i zarządzania nią, który opiera się na inteligentnych modelach 3D. W porównaniu z tradycyjnymi rysunkami 2D, modele te umożliwiają interesariuszom lepsze zrozumienie projektu – co prowadzi do lepszej jego jakości.

BIM nie stanowi jednej technologii, ale wprowadza podejście oparte na danych zamiast na rysunkach, umożliwiając wykonywanie pracy w sposób bardziej skuteczny i efektywny; integrowanie wkładu innych osób; wprowadzanie zmian; badanie alternatyw oraz dostarczanie bardziej odpowiednich rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich interesariuszy.

infrabim-artykul-4“Proces BIM zbudowany jest wokół modeli 3D i pomaga całemu zespołowi lepiej zrozumieć projekt przed i podczas budowy. Gdy używa się BIM, duże, złożone projekty są realizowane z mniejszą ilością problemów. Istnieją liczne przykłady uniknięcia problemów i rozpoznania szans na wczesnym etapie projektowania inwestycji, co bardzo przyczynia się do zredukowania kosztów.” Paul Heath, Atkins Water Operations

Technologie mające zastosowanie w infrastrukturze to:

 • Systemy geoprzestrzenne
 • Rejestracja rzeczywistości
 • Parametryczne modelowanie lądowe i wodne
 • Zarządzanie danymi
 • Strukturalne projektowanie i analiza
 • Zaawansowana wizualizacja
 • Obmiar robót

Inwestycja w BIM dla infrastruktury umożliwia uczestnikom uzyskanie natychmiastowych ulepszeń aktualnych procesów projektowych poprzez przyjęcie jednej lub więcej technologii odpowiednich dla ich pracy. Jeśli proces wykorzystuje i generuje ustrukturyzowane dane, to standardy BIM przyśpieszą wykonywanie prac i zwiększą ich dokładność niezależnie od stosowanej technologii.

Dobre wdrożenie BIM zachęca także do używania właściwego narzędzia we właściwym czasie:

 • Przy planowaniu inwestycji, uczestnicy mają możliwość wykorzystania istniejących danych do stworzenia kompleksowego obrazu stanu aktualnego, przygotowania opcji projektowych i zaangażowania interesariuszy w celu uzyskania informacji zwrotnych potrzebnych do wybrania najwłaściwszego rozwiązania do dalszej realizacji.
 • Podczas projektowania, preferowane opcje można w pełni opracować inżynieryjnie, budując w zasadzie obiekt w środowisku wirtualnym, opracowując zaawansowane prezentacje wizualne i nawet symulując jego działanie.
 • Przy wznoszeniu obiektu, szanse obejmują przedmiary, sekwencjonowanie wykonania, zautomatyzowane sterowanie maszynami, raporty z terenu oraz porównywanie stanu powykonawczego z projektem.
 • A przy eksploatacji BIM może znacznie poprawić i przyspieszyć przesyłanie danych do systemów zarządzania aktywami, dostarczyć skoordynowanej przestrzennie ewidencji zasobów do wykorzystywania przy konserwacji oraz zapewnić kompletne dane do wykorzystywania w przyszłych rozbudowach lub modyfikacjach.

Przetrwanie czy zagłada?

Czy firma może przetrwać bez BIM? Statystyka, trendy i cytowane wcześniej wymagania właścicieli sugerują jedną i tę samą odpowiedź: nie. Ale jest to dobra wiadomość nawet dla firm, które jeszcze nie przyjęły BIM. Przejście na BIM może dać firmom znaczące i trwałe korzyści, umożliwiając bardziej innowacyjne strategie projektowania i prowadzenia prac inżynieryjnych oraz zapewniając znaczną przewagę konkurencyjną.

Ankiety wśród profesjonalistów w dziedzinie infrastruktury, którzy już przeszli na BIM, konsekwentnie wymieniają kilka głównych wartości biznesowych BIM, takich, jak:

 • Możliwość zdobywania nowych i powracających klientów
 • Mniej błędów i pominięć w dokumentach
 • Mniej powtórek i poprawek prac
 • Redukcja czasu realizacji projektu i ryzyka
 • Przyciągnięcie młodych talentów do organizacji
 • Wyższe zyski i niższe koszty

“Kilka lat temu BIM nie brano pod uwagę; dziś BIM jest nieodłączną częścią naszych strategii polepszania realizacji projektów i wydajności bieżącego zarządzania aktywami.” Karen Alford FCCA, Agencja Środowiska

infrabim-artykul-5Źródło: McGraw Hill Construction, 2012

Podsumowanie

W miarę, jak inżynieria lądowa i wodna bazująca na modelach rozwija się i wchodzi w kontakt z nowymi technologiami, nowymi metodami dostawy i nowymi modelami biznesowymi – charakter branży się zmienia. Stopień współpracy, rodzaj przepływu informacji, scenariusze zarządzania ryzykiem oraz alternatywne podejścia do realizacji projektu, wszystkie one są przejawami tej zmiany. Aby przetrwać, firmy muszą podejść w strategicznie do wykorzystywanej przez nie technologii – poczynając od rozwiązań Autodesk BIM dla infrastruktury.

Używając BIM, można:

 • Zdobyć więcej zleceń
 • Analizować i symulować projekt
 • Zmniejszyć ryzyko opóźnień
 • Zredukować straty materiału
 • Zapewnić większą przejrzystość dla interesariuszy

Autorem niniejszego artykułu jest Marek Suchocki, Główny Inżynier FICE, Dyplomowany inżynier i członek Izby Inżynierów Budownictwa Lądowego i Wodnego (Institution of Civil Engineers), Ekspert BIM dla Infrastruktury w Autodesk