Menu

Zuzia

Zuzia to nowoczesny w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows profesjonalny program do kosztorysowania robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych.

Najważniejsze cechy programu to:

 • możliwość uzyskania wiagelostopniowego podziału kosztorysu: rozdział – grupa – element – pozycja kosztorysowa
 • możliwość swobodnej kalkulacji ceny materiału zawierającej koszty zakupu – Kalkulator ceny
 • możliwość zamiany pozycji szczegółowej na uproszczoną i odwrotnie
 • możliwość odejmowania kosztorysów
 • rozszerzona możliwość wariantowania kosztorysu
 • możliwość dodawania dowolnej ilości kosztorysów
 • możliwość wykonania kilku niezależnych kosztorysów opartych na jednej wycenie (kosztorysie)
 • możliwość uzyskania różnych narzutów i cen nakładów w jednym kosztorysie
 • możliwość szyfrowania kosztorysów poprzez hasło
 • kosztorysowanie szczegółowe i uproszczone
 • baza katalogów wraz z założeniami i opisami robót
 • porównywanie dwóch kosztorysów
 • wykorzystywanie obmiarów automatycznie utworzonych przez program architektoniczny
 • zgodność z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. i 2.09.2004r. w sprawie wykonywania kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych i odbioru robót oraz planowanych kosztów robót budowlanych
 • automatyczne przypisywanie do każdego poziomu kosztorysu kodów CPV (Europejskiej Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień)
 • szczegółowe specyfikacjie techniczne (min. określenie numeru specyfikacji przypisanego do poziomów kosztorysu, eksport danych).
 • rozszerzone możliwości tworzenia przedmiarów (zmienne globalne, lokalne, import danych z programów CAD, wykorzystywanie obmiarów automatycznie utworzonych przez programy CAD)
 • drzewko nawigacyjne zwiększające funkcjonalność dostępu do poszczególnych poziomów kosztorysu
 • eksport wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programu Excel, Word
 • import danych z plików kosztorysów programów Norma, Rodos, Forte i innych
 • tworzenie pozycji scalonych poprzez scalanie na wyższe stopnie agregacji elementów.
Tworzony kosztorys na bieżąco ma wyświetlane informacje o wartości całkowitej oraz poszczególnych jego elementów Każda czynność wykonana przez użytkownika znajduje swoje odbicie w końcowej sumie kosztorysu wyświetlanej przez cały czas na ekranie. Jeśli w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekranie widoczne są końcowe wartości każdego z nich.
Oprogramowanie jest dostepne zarówno w wersji jednostanowiskowej, jak i sieciowej.
zuzia_1

 

Program dostarczany jest wraz z bazą katalogów KNR. 

Baza wraz z założeniami i opisami robót (m.in. budowlanych, instalacyjnych, montażowych i innych) zawiera obecnie ponad 300 katalogów i jest standardowo dołączona do programu. Wiele z nich to katalogi branżowe – m.in. katalogi Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów Remontowych Energetyki czy nowe wydania katalogów opracowane przez WACETOB, IRM, INSTAL, ORGBUD. Informacje o katalogach, ich roku wydania, wydawcy są dostępne podczas pracy z programem jak również w formie drukowanego raportu.
Wprowadzane nowe katalogi są opracowywane i sukcesywnie udostępniane użytkownikom. Istnieje możliwość zawężenia bazy do wybranych katalogów oraz tworzenie własnych katalogów z możliwością wprowadzenia założeń, opisów robót, nakładów.
Pełne informacje z katalogów – opisy robót, uwagi czy założenia ogólne i szczegółowe można uzyskać na ekranie, bez potrzeby sięgania po wydania książkowe.
Wyszukiwanie informacji w katalogach odbywa się przez wpisanie jednego lub kilku słów i trwa zaledwie kilka sekund, po których na ekranie wyświetlane są wszystkie tablice zawierające wpisane przez użytkownika słowa.
Użytkownicy Zuzi mogą eksportować i importować posiadaną bazę katalogów pomiędzy sobą.
zuzia_6

Bieżąca wartość kosztorysu
Tworzony kosztorys na bieżąco ma wyświetlane informacje o wartości całkowitej oraz poszczególnych jego elementów. Każda czynność wykonana przez użytkownika znajduje swoje odbicie w końcowej sumie kosztorysu wyświetlanej przez cały czas na ekranie. Jeśli w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekranie widoczne są końcowe wartości każdego z nich. Również w każdej pozycji wyświetlana jest bieżąca wartość całkowita i jednostkowa.

Zapis kosztorysu w uniwersalnym standardzie XML
Zuzia9 daje możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym standardzie formatu XML, który umożliwia komunikację z wieloma aplikacjami oraz daje możliwość integracji programu do kosztorysowania z systemami do zarządzania. Uniwersalny format XML umożliwia wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania.
1zuzia_7

Eksport do Excel’a
Zuzia9 pozwala na eksport wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programów Excel i Word. Poprzez import plików kosztorysów innych programów (m.in. Norma, Rodos, Winbud) odczytuje informacje zawarte w kosztorysie i udostępnia je do pełnej edycji w programie.

1zuzia_2

Wydruk kosztorysu (PDF)

W programie Zuzia9 kosztorys można wydrukować w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie pliku PDF. Format ten pozwala na bezproblemowe otwarcie kosztorysu bez konieczności posiadania programu lub jego przeglądarki. Daje możliwość udostępnienia kosztorysu lub przedmiaru robót na stronach internetowych.

Tworzenie elementów scalonych
Zuzia9 pozwala tworzyć elementy scalone (pozycje scalone), które składają się z dowolnych pozycji kosztorysowych. Element scalony ma własny opis i obmiar, a jego wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Poprzez element scalony uzyskujemy efekt ukrycia szczegółów kalkulacji wykonania roboty, równocześnie nie tracąc danych w niej zawartych. Element scalony jako kalkulacja wartości roboty może zostać zapisany w Cenniku Scalonym, pozwoli to na zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów.

zuzia_3

Porównywanie dwóch kosztorysów
Funkcja ta pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dwóch kosztorysów w zakresie obmiarów, cen środków i zgodności pozycji. Na tej podstawie program tworzy kosztorys porównawczy, zawierający wszystkie pozycje obu kosztorysów z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do kosztorysu oryginalnego. Jest to idealne dla Inwestorów chcących weryfikować kosztorysy przygotowywane przez Oferentów czy Wykonawców.

Metody kalkulacji
Przy wykonywaniu kosztorysów inwestorskich zgodnych z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych obowiązującą metodą jest metoda uproszczonego kosztorysowania. Rezygnuje się w niej z wyszczególniania w pozycji kosztorysowej kolejnych środków, ich norm i cen na rzecz podawania jednostkowej ceny dla danej roboty. Mając bazę cen jednostkowych (przygotowaną samodzielnie lub wykorzystując oficjalne informatory) zrealizowanie kosztorysu inwestorskiego sprowadza się do wykonania najprostszych czynności (w zasadzie przygotowania przedmiaru). Metody szczegółowe kalkulacji to Formuła I, Formuła II zgodna z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Kosztorys złożony
Program pozwala tworzyć kosztorysy złożone, które mogą zawierać rozdziały wewnętrzne i rozdziały zewnętrzne – kosztorysy proste tworzone przez innych użytkowników. Kosztorysy proste (rozdziały zewnętrzne) w kosztorysie złożonym umieszczane są jako rozdziały. Przy takim wykorzystaniu kosztorysu złożonego istnieje połączenie „on-line” między nimi. Zmiany w kosztorysie składowym są automatycznie nanoszone w kosztorysie złożonym, a zmiany dokonane w kosztorysie złożonym natychmiast zostają naniesione w kosztorysie składowym. Opcja ta znakomicie ułatwia zarządzanie kosztorysami i zwiększa możliwość uzyskania zestawień i raportów. Kosztorys złożony może zawierać: wyłącznie istniejące kosztorysy proste, wyłącznie rozdziały, elementy i pozycje kosztorysowe wpisane w kosztorysie złożonym, dowolną kombinację powyższych możliwości.

Zarządzanie kosztorysami
W praktyce kosztorysanci posługują się kosztorysami wykonanymi wcześniej, które następnie wykorzystują do opracowania nowych kosztorysów. Jako typowe działania wyróżnimy:

 • włączenie kosztorysu składowego w całości do nowego kosztorysu,
 • sporządzenie kosztorysów dla różnych wariantów (opcja wychodząca naprzeciw znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych),
 • połączenie kosztorysów opracowanych przez kosztorysantów różnych branż (ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych) lub dla poszczególnych modułów obiektu w jeden kosztorys.

Cenniki
Hierarchia cenników – możliwość wybrania kilku poziomów cenowych dla kosztorysu z założeniem, że jeden z nich jest nadrzędny.
Możliwość uzyskania różnych narzutów i cen nakładów w jednym kosztorysie. Brak ograniczeń co do wielkości kosztorysu czy ilości cenników (poziomów cenowych). Istnieje możliwość przeliczeń kosztorysu według różnych cenników.
Możliwość nadawania dowolnej nazwy cennikom. Nazwa ta pojawia się na wydrukach i może być inna od nazwy dyskowej pliku.
Import cenników do pozycji uproszczonych, import cenników robót, asortymentów i obiektów.
Import cenników „Bistyp”, „Orgbud”, „Sekocenbud”, „Intercenbud”,

zuzia_5

„Kalkulator ceny”

W celu ułatwienia kalkulacji cen materiałów z kosztami zakupu w przypadku stosowania cenników nie zawierających składnika koszty zakupu, wprowadzono nową opcję „kalkulator ceny”. Za jego pomocą można w sposób automatyczny określić cenę materiału z kosztami zakupu w przypadku stosowania cenników nie zawierających składnika koszty zakupu. Pozwala on w sposób automatyczny określić cenę materiału z kosztami zakupu.

Wyniki pracy
Efekty pracy, czyli zestawienia środków czy struktura kosztów w kosztorysie mogą być w każdej chwili widoczne na ekranie. Użytkownik może w różnorodny sposób pokazywać potrzebne mu informacje na ekranie, określając sposoby sortowania, czy określonego filtrowania tabel. Praca z zestawieniami pozwala m.in. na wymianę nakładu na inny w całym kosztorysie, czy uzyskanie informacji o pozycjach zawierających wybrany nakład. Wykonany kosztorys można przenieść do programów harmonogramowania i planowania inwestycji. Różnorodność wydruków.

Aktualizacja programu
Zuzia dostarczana jest wraz ze specjalistycznym programem pozwalającym użytkownikowi na połączenie się z internetowym serwerem i automatyczne pobranie stamtąd wszystkich nowości i zmian. Dodatkowo każda nowa wersja jest dostępna ze strony www.zuzia.com.pl W ramach opieki technicznej użytkownik ma możliwość pobrania bezpłatnie z Internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od dnia zakupu (programu bądź później już samej opieki).
Konsekwencją rozwoju oprogramowania jest wprowadzanie nowych wersji zawierających znaczące udoskonalenia. Dla użytkowników posiadających starsze wersje systemu, nowa wersja dostarczana jest w postaci tzw. upgrade’u. Upgrade dostarczany jest do klienta odpłatnie.

Dodatkowe funkcje
Unikalnym narzędziem jest funkcja podpowiadająca najważniejsze informacje o pozycjach kosztorysowych np. o możliwości zastosowania mnożnika.
Szerokie możliwości w polach edycyjnych.
Automatyczne przypisywanie do każdego poziomu kosztorysu kodów CPV (Europejskiej Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień).
Program ma możliwość: odejmowania kosztorysów, wariantowania kosztorysu, zamiany pozycji szczegółowej na uproszczoną i odwrotnie, wykonania kilku niezależnych kosztorysów opartych na jednej wycenie (kosztorysie), możliwość dodawania dowolnej ilości rozdziałów, grup, pozycji do kosztorysu (drzewko nawigacyjne zwiększaj funkcjonalność dostępu do poszczególnych poziomów kosztorysu), rozbudowana funkcja filtrowania zawartości kosztorysu według różnych kryteriów, określenie numeru specyfikacji technicznej przypisanego do poziomów kosztorysu.
Administrowanie programem poprzez nadawanie różnych praw dostępu, zakładanie różnych profilów użytkownika oraz możliwość szyfrowania kosztorysów poprzez hasło. Współpraca z programami do harmonogramowania Planista, Projekt+. Współpraca z systemem do obsługi zamówień publicznych ProPublico.

zuzia_8

Na płycie z instalacją programu Zuzia znajdą Państwo także przeglądarkę kosztorysów programu Zuzia.Program ten powstał z myślą o naszych użytkownikach, którzy współpracują z podmiotami nie posiadającymi programu Zuzia. Jest programem rozpowszechnianym jako instalacja dostarczana do użytkownika bezpłatnie. Przeglądarka może być powielana, przekazywana i używana bez ograniczeń przez wszystkich, którzy chcą się zapoznać z kosztorysami wykonanymi w programie Zuzia, a nie posiadają go osobiście.

Przeglądarkę plików kosztorysów Zuzia polecamy jako nową jakość w kontaktach Państwa z kontrahentami. Program pozwala na w pełni elektroniczną drogę wymiany kosztorysów pomiędzy współpracującymi stronami. Jego użycie w znacznym stopniu skróci czas uzgodnień, poprawi wzajemną komunikację oraz pozwoli na szybsze uzyskanie porozumienia.

Możliwości przeglądarki:

 • przeglądanie zawartości kosztorysów wykonanych w programie Zuzia (wersja 7 i wyżej),
 • wydruk przeglądanego kosztorysu w zadanej przez Państwa konfiguracji.

W celu zadbania o prawa autorskie strony wykonującej kosztorys nie mają Państwo możliwości ingerowania w zawartość kosztorysu. Wszelkie zmiany w kosztorysie mogą być wprowadzone tylko przez autora kosztorysu.
 

Skontaktuj się z nami.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Określ poniżej, o czym chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy albo odpiszemy.

Interesuje mnie:
Imię (nazwisko mile widziane)
Telefon
E-mail
Firma (opcjonalna)
W celu realizacji zgłoszenia prosimy o zaznaczenie poniższych zgód dotyczących działalności marketingowo/handlowej Aplikom Sp z o.o. Jednocześnie informujemy o możliwości ich późniejszego wycofania


Administratorem Twoich danych jest firma Aplikom Sp. z o.o. Będziemy przetwarzać dane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek realizacji umowy, udzielone przez Ciebie zgody lub tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować swoją ofertę. Całość informacji w zakresie przetwarzania danych dostępna jest pod linkiem: RODO